Centra pro léčbu FH

Síť pracovišť projektu MedPed ČR je dynamická a pokrývá území celé republiky. Na 2 národní centra v Praze a Brně navazují regionální centra a řada dalších specializovaných pracovišť a spolupracovníků. Síť MedPed je garantována Českou společností pro aterosklerózu.

Národní centrum

zajišťuje

 1. identifikaci probandů s geneticky podmíněnými poruchami lipidového metabolismu a jejich zápis do databáze
 2. vyšetření všech dostupných pokrevních příbuzných a jejich zápis do databáze
 3. léčbu a dlouhodobé sledování dětských i dospělých pacientů
 4. superkonziliární činnost pro všechny zainteresované lékaře z regionu Čech
 5. dispenzarizace nejtěžších dětských i dospělých pacientů z regionu Čech
 6. zčásti koordinaci a vedení projektu

Regionální centrum

Pracoviště regionálního významu, které se zaměřuje (mimo jiné) na diagnostiku a léčbu závažných geneticky podmíněných dyslipidémií, nejčastěji lipidová poradna, metabolická poradna, (dětská) kardiologická ambulance, pracoviště preventivní kardiologie, event. interní odborná ambulance, diabetologická ambulance, genetická poradna apod.,

zajišťuje

 1. identifikaci probandů s geneticky podmíněnými poruchami lipidového metabolismu a jejich zápis do databáze
 2. vyšetření všech dostupných pokrevních příbuzných a jejich zápis do databáze
 3. léčbu a dlouhodobé sledování pacientů
 4. konzultace pro všechny zainteresované lékaře v daném regionu.

Jedná se o geografická centra a/nebo pracoviště s velkým počtem sledovaných a přihlášených pacientů. Regionální centra mají maximální podporu ze strany ČSAT a koordinátora projektu.

Specializované pracoviště

Pracoviště, které se zaměřuje mimo jiné i na diagnostiku a léčbu závažných geneticky podmíněných dyslipidémií, nejčastěji lipidová poradna, metabolická poradna, (dětská) kardiologická ambulance, pracoviště preventivní kardiologie, event. interní odborná ambulance, diabetologická ambulance, genetická poradna apod.,

zajišťuje

 1. identifikaci probandů s geneticky podmíněnými poruchami lipidového metabolismu a jejich zápis do databáze
 2. vyšetření všech dostupných pokrevních příbuzných a jejich zápis do databáze
 3. léčbu a dlouhodobé sledování pacientů

Podpora pracoviště ze strany ČSAT a koordinátora se odvíjí od aktivity pracoviště a časových možností koordinátora.

Spolupracovník

Pracoviště, které se ojediněle setkává s pacienty se závažnými geneticky podmíněnými dyslipidémiemi, ale na poruchy tukového metabolismu se nespecializuje, nejčastěji praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, event. internista, kardiolog, genetik apod.

Má možnost:

 1. konzultovat tyto pacienty s nejbližším specializovaným pracovištěm nebo regionálním centrem sítě MedPed a zapsat je do centrální databáze pacientů nebo
 2. odeslat pacienty k vyšetření a zahájení adekvátní léčby na nejbližší specializované pracoviště nebo do regionálního centra.
  (pacient je pak podle domluvy sledován a léčen na tomto pracovišti nebo je s určenou diagnózou a doporučenou léčbou vrácen do péče odesílajícímu lékaři)

Měl by vždy:

 • vyšetřit nebo odeslat k vyšetření všechny dostupné pokrevní příbuzné daného pacienta.

V případě potřeby je spolupracovník v telefonickém nebo e-mailovém kontaktu s koordinátorem nebo vedoucím projektu.

Obecné poznámky k síti MedPed

Podpora ČSAT spočívá v tom, že dané pracoviště je vedeno jako součást sítě specializovaných center pro diagnostiku a léčbu závažných dyslipidémií garantované ČSAT. To je formálně vyjádřeno vydáním certifikátů ČSAT, případně zasláním dopisu nadřízeným autoritám. Prakticky bude pak ČSAT pro tato centra hájit vyšší limity pro preskripci při jednání se zdravotními pojišťovnami, doporučovat jejich lékaře pro provádění lékových studií apod.

Podpora koordinátora spočívá v jeho osobních návštěvách, pomoci při zadávání dat do databáze, odvozu vzorků, distribuci informačních materiálů apod. Tato podpora je vyjádřena v plné míře pro všechna regionální centra a podle časových možností také pro specializovaná pracoviště MedPed, a to v závislosti na jejich aktivitě a počtu evidovaných pacientů. Spolupracovníci MedPed jsou navázáni na příslušná regionální centra nebo specializovaná pracoviště, v případě potřeby konzultují svou situaci s koordinátorem nebo vedoucím projektu prostřednictvím telefonu či e-mailu.

Síť je dynamická, specializovaná pracoviště se mohou stát centry a naopak, neaktivní pracoviště mohou být vyřazena ze sítě, nová pracoviště a centra mohou vznikat.



Zobrazit:

Národní centra


 1. FN u sv. Anny v Brně - OKB

  Pekařská 53
  656 91  Brno
  543 183 177, 78, 92-sestra
  prof. MUDr. Vladimír Soška CSc. vladimir.soska@fnusa.cz
  MUDr. Ondřej Kyselák ondrej.kyselak@fnusa.cz

 2. VFN a 1. LF UK - III. IK

  Karlovo náměstí 32
  128 08  Praha
  224 966 640
  prof. MUDr. Richard Češka CSc., F.E.F.I.M. richard.ceska@vfn.cz
  Prof. MUDr. Michal Vrablík PhD. vrablikm@seznam.cz
  MUDr. Martina Vaclová PhD. vaclova.martina@seznam.cz

 3. Koordinátoři

  Břežanská 646/10
  100 00  Praha
  222 513 053
  Eliška Mitvalská info@medped.cz

 4. VFN a 1. LF UK - DK

  Karlovo náměstí 32
  128 08  Praha
  224 966 640, 238
  doc. MUDr. Zuzana Urbanová CSc. urbanova.zuzana@vfn.cz
  doc. MUDr. RNDr. Pavel Ješina PhD. pavel.jesina@vfn.cz

 5. Koordinační centrum

  Výstavní 17/19
  603 00  Brno
  543182546, 543182548
  Prof. MUDr. Tomáš Freiberger PhD. tomas.freiberger@cktch.cz

 6. Svitavská nemocnice, a.s. - DO

  Kollárova 643/7
  568 25  Svitavy
  461 569 270, 461 569 343
  MUDr. Jan Malý jmaly49@seznam.cz

 7. Nemocnice Prachatice - okb

  Nebahovská 1015
  383 20  Prachatice
  388 600 403, 602 148 746
  prim. MUDr. Jaroslava Ambrožová ambrozova@nempt.cz

Regionální centra pro dospělé


 1. VFN a 1. LF UK - IV.IK

  U Nemocnice 2
  128 08  Praha
  224 962 506, 480
  prof. MUDr. Aleš Žák DrSc.
  MUDr. Tomáš Vařeka vareka.t@seznam.cz
  MUDr. Magdaléna Dušejovská m.dusejovska@seznam.cz

 2. IKEM

  Vídeňská 1958/9
  140 21  Praha

  Tel: 236055309

  MUDr. Janka Franeková PhD. janka.franekova@ikem.cz
  Prof. MUDr. Věra Adámková CSc. vera.adamkova@ikem.cz

 3. 1. LF UK a TN

  Vídeňská 800
  140 59  Praha
  261 083 694, 698, 776 704 191(AK)
  prof. MUDr. Renata Cífková CSc. renata.cifkova@ftn.cz
  MUDr. Alena Krajčoviechová, Ph.D. alena.krajcoviechova@ftn.cz
  MUDr. Pavel Šulc pavel.sulc@ftn.cz

 4. FN Plzeň - INT

  Edvarda Beneše 13
  305 99  Plzeň
  377 402 384, 737
  prof. MUDr. Hana Rosolová DrSc. rosolova@fnplzen.cz
  MUDr. Barbora Nussbaumerová PhD. nussbaumer@seznam.cz

 5. Odborná amb. Karlovy Vary

  M. Horákové 8
  360 01  Karlovy Vary
  353 112 278
  MUDr. Zdenka Krejsová z.krejsova@volny.cz

 6. Nemocnice České Budějovice, a.s.

  B. Němcové 585/54
  370 87  České Budějovice
  387874387
  MUDr. Kateřina Řehoušková rehouskova.katerina@nemcb.cz

 7. INTERKRIN s.r.o.

  V Jirchářích 62/2
  400 01  Ústí nad Labem
  475 201 028, 776 236 341
  MUDr. Milena Budíková milena.budikova@seznam.cz

 8. Krajská nemocnice Liberec, a.s.

  Husova 10
  460 63  Liberec
  485 312 107, 723 063 100
  MUDr. Václava Palánová vaclava.palanova@nemlib.cz , horc@nemlib.cz

 9. Centrální laboratoř - Třebíč

  Purkyňovo náměstí 133/2
  674 01  Třebíč
  568 809 223
  MUDr. Dagmar Povalačová okb@povalacovi.cz
  MUDr. Jan Lacko medicde@centrum.cz

 10. Nemocnice Vyškov p.o. - okb

  Purkyňova 36
  682 01  Vyškov
  517 315 443, 444, 603 350 785
  prim. MUDr. Hana Halámková halamkova@nemvy.cz
  MUDr. Soňa Macháčová machacova@nemvy.cz

 11. MephaCentrum, a.s.

  Opavská 39
  708 88  Ostrava
  597 437 413
  MUDr. Šárka Malá dr.mala@seznam.cz

 12. Krajská nemocnice T.Bati, a.s.

  Havlíčkovo nábř. 600
  760 01  Zlín
  577 552 445
  MUDr. Marta Jordánová marta.jordanova@gmail.com

 13. FN Olomouc - III. IK

  I.P. Pavlova 6
  779 00  Olomouc
  585 853 359
  MUDr. Dagmar Kovářová dagjack@post.cz
  MUDr. Ľubica Cibičková PhD. cibickova@seznam.cz
  MUDr. Jan Schovánek Jan.Schovanek@fnol.cz

 14. FN a LF UK - INT

  Sokolská 581
  500 05  Hradec Králové
  495 832 271, 4 (sekretariát)
  prof. MUDr. Vladimír Bláha CSc. blaha@lfhk.cuni.cz

 15. Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.

  Gorkého 77
  541 21  Trutnov
  499 866 425
  prim. MUDr. Lucie Šolcová lucie.solc@post.cz

 16. Lipidová poradna Uherské Hradiště

  Masarykovo náměstí 155
  686 01  Uherské Hradiště
  572 553 025, 725 948 966
  MUDr. Stanislav Zemek zemeks@post.cz

Regionální centra pediatrická


 1. Nemocnice Na Homolce - OKBHI

  Roentgenova 2
  150 30  Praha
  257 273 229
  prof. MUDr. Josef Hyánek DrSc. josef.hyanek@homolka.cz
  MUDr. Jana Dvořáková jana.dvorakova@homolka.cz

 2. FN Plzeň - DK

  Alej Svobody 80
  304 60  Plzeň
  377 104 677, s.Foldová 723 433 014
  Jana Foldová foldovaj@fnplzen.cz

 3. Ambulance dětské kardiologie s.r.o. - DA

  Masarykova 699/9
  460 01  Liberec
  485 104 285, 739 472 488
  MUDr. Vladimíra Žďánská v.zdanska@seznam.cz

 4. FN a LF UK v Hradci Králové - Ped.

  Sokolská 581
  500 05  Hradec Králové
  495 833 474, 603 556 471
  MUDr. Kristýna Burešová kristynaburesova@seznam.cz

 5. NsP Havlíčkův Brod - DA

  Husova 2624
  580 22  Havlíčkův Brod
  569 472 498, 419
  MUDr. Michal Pipek pipek@email.cz

 6. FN Brno - DK

  Černopolní 9
  625 00  Brno
  532 234 990,989
  MUDr. Lenka Dostalová Kopečná PhD. mudr.dostalova@gmail.com

 7. Uherskohradišťská, a.s. - DO

  Purkyňova 365
  686 01  Uherské Hradiště
  572 529 596
  MUDr. Eva Píšťková sipkovaeva@seznam.cz

 8. Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy - DO

  Nemocniční 20
  728 80  Ostrava
  596 192 658
  MUDr. Ivana Bartková ivana.bartkova@mnof.cz

 9. Krajská nemocnice T.Bati, a.s. - DO

  Havlíčkovo nábř. 600
  760 01  Zlín
  577 552 840
  MUDr. Lenka Ťoukálková toukalkova@bnzlin.cz

 10. FN Olomouc - DK

  I.P. Pavlova 6
  775 20  Olomouc
  588 44 3 863, 420
  MUDr. Michaela Špenerová PhD. Michaela.Spenerova@fnol.cz

Specializovaná pracoviště pro dospělé


 1. FN Královské Vinohrady a 3. LFUK

  Šrobárova 50
  100 34  Praha
  267 163 683
  MUDr. Kateřina Vonášková katerina.vonaskova@centrum.cz

 2. FN Motol - ÚKB

  V úvalu 84
  150 06  Praha
  224 435 331 , 332
  prim. MUDr. Jana Čepová PhD., MBA janacepova@seznam.cz

 3. Nemocnice Na Homolce

  Roentgenova 2/37
  150 30  Praha
  257 273 049 , 257 272 643
  MUDr. Lenka Pavlíčková lenka.pavlickova@homolka.cz

 4. FN Plzeň - ÚKBH

  Alej Svobody 80
  304 60  Plzeň
  377 104 642, 254
  MUDr. Roman Cibulka PhD., MBA cibulkar@fnplzen.cz
  MUDr. Hana Bernášková bernaskovah@fnplzen.cz

 5. Nemocnice Písek - OKB

  Karla Čapka 589
  397 01  Písek
  382 772 120, 124
  prim. MUDr. Pavel Malina PhD. malina@nemopisek.cz

 6. Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. - okbh

  Nemocniční 15
  466 01  Jablonec nad Nisou
  483 345 834
  MUDr. Alena Lubasová lubasova@nemjbc.cz

 7. Oblastní nemocnice Jičín, a.s. - okb

  Bolzanova 512
  506 43  Jičín
  493 582 275, 267
  MUDr. Helena Podzimková helik.podzim@seznam.cz

 8. Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

  Kyjevská 44
  532 03  Pardubice
  466 014 100
  MUDr. Juraj Bujdák juraj.bujdak87@gmail.com

 9. Edumed s.r.o. Náchod

  Mlýnská 189
  547 01  Náchod
  491 421 724
  MUDr. Alica Veselá alica.vesela@gmail.com
  MUDr. Jiří Veselý vesely.edumed@gmail.com
  Lenka Rýdlová DiS lr@edu-med.cz

 10. Edumed s.r.o. Broumov

  Smetanova 91
  550 01  Broumov
  491 413 238, 241
  MUDr. Alica Veselá alica.vesela@gmail.com
  MUDr. Jiří Veselý vesely.edumed@gmail.com
  Lenka Rýdlová DiS lr@edu-med.cz

 11. Edumed s.r.o. Jaroměř

  Dr. Ed. Beneše 191
  551 01  Jaroměř
  491 427 920
  MUDr. Alica Veselá alica.vesela@gmail.com
  MUDr. Jiří Veselý vesely.edumed@gmail.com
  Lenka Rýdlová DiS lr@edu-med.cz

 12. Nemocnice Frýdek - Místek - OKB

  Elišky Krásnohorské 321
  738 18  Frýdek-Místek
  558 415 866-60, 721 659 734
  MUDr. Kateřina Valošková valoskova@nemfm.cz

 13. Nemocnice Podlesí, a.s. - okb

  Podlesí 453
  739 61  Třinec
  558 304 617
  prim. MUDr. Pavel Klus pavel.klus@npo.agel.cz

 14. Lékařský dům Ormiga

  Kotěrova 5546
  760 01  Zlín
  576 000 217
  MUDr. Robin Urbánek robin@cmail.cz

 15. Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - okb

  Havlíčkovo nábřeží 600
  760 01  Zlín
  577 552 770
  prim. MUDr. Tomáš Šálek PhD. t.salek@bnzlin.cz
  MUDr. Irena Kurfürstová kurfurstova@bnzlin.cz

 16. SZZ Krnov

  I.P. Pavlova 9
  794 01  Krnov
  554 690 328 , 554 690 253
  prim. MUDr. Lukáš Burda burda.l@seznam.cz

 17. Svitavská nemocnice, a.s.

  Kollárova 22
  568 25  Svitavy
  461 569 255, 349,351
  MUDr. Emílie Smrčková emilie.smrckova@seznam.cz

 18. Městská nemocnice Ostrava - Fifejdy - INT

  Nemocniční 898/20A
  728 80  Ostrava
  596 193 104 – sestra, 106 – lékař
  MUDr. Jitka Homolová jitka.homolova@mnof.cz
  MUDr. Eva Čubová cubova.eva@gmail.com

Specializovaná pracoviště pediatrická


 1. FN Motol - DK

  V úvalu 84
  150 06  Praha
  224 433 815
  prim. MUDr. Petr Tláskal CSc. petr.tlaskal@fnmotol.cz

 2. Kardio-Sport-Pediatrie, s.r.o.

  Karlov 2389/1
  796 04  Prostějov
  588000666
  MUDr. Jana Hanáková jana.hanakova.nemocnice@seznam.cz

 3. FN Ostrava - DK

  17. listopadu 1790
  708 52  Ostrava
  597 373 525
  MUDr. Astrid Šuláková PhD. astrida.sulakova@fno.cz

Spolupracovníci


 1. Odborná ambulance v Ústí nad Orlicí - DA

  Husova 582
  Ústí nad Orlicí
  465 32 41 53
  MUDr. Vlastimil Koditek info@koditek.cz

 2. Meditrine - Cardionides s.r.o.

  Maroldova 1968
  272 01  Kladno
  312 615 141
  MUDr. Petr Raška interni.ambulance@volny.cz

 3. Odborná ambulance Most

  Moskevská 508
  434 01  Most
  476 100 801
  MUDr. Helena Lůžková ordinace.luzkova@seznam.cz

 4. FN a LF UK - BIO

  Sokolská 581
  500 05  Hradec Králové

  MUDr. Jana Horáčková horacjana@gmail.com

 5. Nemocnice Chrudim

  Václavská 570
  537 27  Chrudim

  MUDr. Petra Brzková petra.brzkova@nempk.cz

 6. Praktický lékař v Novém Městě na Moravě

  Vratislavovo náměstí 12
  592 31  Nové Město na Moravě
  566 616 903
  MUDr. Pavel Pávek majklmed@seznam.cz

 7. Nemocnice Nové Město na Moravě - DA

  Žďárská 610
  592 31  Nové Město na Moravě
  566 683 364
  MUDr. Martin Chalupský martin.chalupsky@seznam.cz

 8. FN Brno - OKBH

  Jihlavská 20
  625 00  Brno
  532 233 949
  MUDr. Zdeňka Čermáková PhD. cermakova.zdenka@fnbrno.cz

 9. MATMED s. r. o.

  Kollárova 9
  695 01  Hodonín
  518 341 182 , 777 215 598
  MUDr. Jiří Matuška jiri.matuska@matmed.cz

 10. Kardio interna s.r.o.

  Kollárova 1/664
  784 01  Litovel
  728 070 775, 585 341 525
  MUDr. Petra Mašková PhD. petra.maskova@kardiointerna.cz