Příspěvek

Mezinárodní síť FH Europe spolu s českou členskou organizací Diagnóza FH, z.s. s radostí oznamují, že 6. září 2022 uskuteční setkání s názvem Screening FH v dětském věku – Přesun prevence od důkazů k opatřením: překonávání překážek při implementaci. A jsou hrdí na to, že se akce bude konat na půdě Senátu Parlamentu ČR v Praze pod záštitou českého předsednictví Radě EU, které oficiálně začíná 1. července 2022.

Pojďme společně předcházet tomu, čemu lze předcházet! Cílem setkání na vysoké úrovni bude posoudit základní výzvy, překážky a příležitosti k provádění screeningu familiární hypercholesterolemie (FH) v celé Evropě a představit tzv. Pražské memorandum, které vychází z vědeckého konsenzu o důležitosti zavedení programů screeningu FH, a dohodnout se na dalších krocích k zajištění systematického a komplexního přístupu ke screeningu v Evropě, který nikoho nenechá pozadu nebo stranou.

„Pražské setkání navazuje na úspěchy zasedání, které se konalo v rámci slovinského předsednictví Radě EU na podzim 2021 a které vedlo k vědecké a politické shodě na nutnosti jednat ihned. Letošní setkání v Praze na to slovinské navazuje a bude se snažit odstranit překážky, které brání tomu, aby screening FH u dětí probíhal v běžné praxi,“ říká John Reeve, prezident FH Europe. Předsedkyně české pacientské organizace Diagnóza FH, z.s., Zdeňka Cimická, dodává: „Screening FH u dětí je již Evropskou komisí uznán jako osvědčený postup – výzvou je zajistit, aby se stal systematickým a zakotveným ve zdravotnických systémech v celé Evropě. Jsme potěšeni, že můžeme být spolupořadateli akce, která, jak doufáme, bude významným milníkem v dosahování tohoto cíle.”

Akci udělila záštitu, kromě jiných mezinárodních i českých organizací a subjektů, také Česká společnost pro aterosklerózu, která se bude aktivně podílet i na programu.

Pražské setkání se koná v zajímavé době. Evropská komise právě zahájila svou novou iniciativu zaměřenou na boj proti nepřenosným nemocem (NCD) s názvem „Společně zdravější“, která se věnuje mimo jiné také kardiovaskulárnímu zdraví. Zároveň by mezinárodní komunita zabývající se zdravím srdce a cév ráda prostřednictvím Evropské aliance pro kardiovaskulární zdraví (EACH) postoupila o krok dále a vytvořila speciální kardiovaskulární akční plán, který by napodobil onkologický „Beating Cancer Plan“ s odpovídajícím zaměřením na nemodifikovatelné rizikové faktory kardiovaskulárních chorob, jako je například dědičně vysoká hladina cholesterolu v krvi, a s důrazem na individualizovanou prevenci. 

Česká republika stojí v rámci svého předsednictví Radě EU v čele iniciativy, jejímž cílem je posílit spolupráci a rovnost ve screeningu FH u dětí v celé EU. Závazek zajistit všeobecnou dostupnost včasného screeningu FH v celé Evropě, a tím společně předcházet kardiovaskulárním onemocněním, pokračuje s podporou mnoha mezinárodních partnerů. Organizátoři setkání v Praze by rádi vyzvali příslušné zúčastněné strany, aby se zapojily do tohoto setkání na vysoké úrovni, vyměnily si zkušenosti a prozkoumaly možná budoucí řešení a opatření. Mezi hlavní účastníky patří tvůrci politik na úrovni EU a na národní úrovni; pacientské organizace; zástupci hlavních profesních organizací; regulační orgány a společnosti pro hodnocení zdravotnických technologií (HTA). 

Oficiální stránky akce s programem a registrací – akce je možné se zúčastnit osobně nebo virtuálně, program bude tlumočen do češtiny. Akce je zdarma.

První oznámení na webu FH Europe