Staňte se členy

O společnosti - StanovyI. Název a sídlo spolku

1. Název spolku zní: Česká společnost pro aterosklerózu, z.s. (dále jen ČSAT nebo Spolek)
2. Sídlo spolku je: Praha 4, Krč, Vídeňská 1958/9, 140 21
3. Valná hromada na svém zasedání přijala v souladu se změnou právních předpisů zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, toto nové znění Stanov spolku:

II. Statut spolku

1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, samosprávný, sdružuje členy na základě společného zájmu, a to osoby, které se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě a výzkumu aterosklerózy a jejich komplikací.
2. Spolek je samostatnou právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. L, vložka 6974. IČ je 631 13 414.
3. Nikdo nesmí být nucen k účasti ve Spolku a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.
4. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

III. Program, cíle a účel Spolku a jeho hlavní činnost

1. Účelem Spolku je dobrovolně sdružovat odborně způsobilé osoby, které se podílejí na prevenci, diagnostice, léčbě a výzkumu aterosklerózy a jejich komplikací, jakož i osoby, které chtějí činnost ČSAT aktivně podporovat.
2. Spolek zejména:

 1. hájí odborné zájmy svých členů,
 2. pečuje o zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů,
 3. pečuje o šíření zdravotnické osvěty v populaci,
 4. podporuje vědeckovýzkumnou činnost,
 5. napomáhá vytváření podmínek pro seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky,
 6. stimuluje mladé pracovníky cenami za mimořádně kvalitní práce v oboru a tím stimuluje vědu, klinický i základní výzkum,
 7. zasazuje se o uplatňování vědeckovýzkumné činnosti v praxi.

3. K naplnění svého programu a cílů Spolek zejména:

 1. pořádá odborné konference, regionální i mezinárodní sympozia, kongresy, semináře, kurzy a další akce,
 2. spolupracuje s dalšími lékařskými společnostmi a jinými Spolky a společnostmi při organizování odborných konferencí, mezinárodních sympozií, kongresů, seminářů, kurzů a dalších akcí,
 3. spolupracuje s dalšími lékařskými společnostmi, organizacemi, spolky i jednotlivci v oblasti vědy a výzkumu,
 4. vytváří a vydává odborné publikace a informační brožury s lékařskou tematikou a s tematikou pro šíření osvěty zdravého životního stylu,
 5. podporuje a realizuje studijní pobyty a stáže členů v rámci ČR i v zahraničí,
 6. prostřednictvím delegovaných zástupců hájí zájmy členů Spolku v poradních orgánech legislativy a exekutivy ČR a v dalších orgánech a institucích zabývajících se problematikou zdravotní péče.

IV. Členství ve Spolku

1. Členem Spolku může být:

A. Řádný člen:

a) fyzická osoba starší 18 let, která pracuje v oboru,
b) fyzická osoba starší 18 let, která chce činnost ČSAT aktivně podporovat – tzv. přispívající člen.

B. Čestný člen:
Čestné členství uděluje výbor ČSAT za mimořádné zásluhy a rozvoj oboru. Čestný člen neplatí členské příspěvky. Čestný člen požívá všech výhod a práv řádného člena.
2. O přijetí za člena Spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky, ve které uchazeč uvede osobní data a svojí odbornou kvalifikaci, výbor ČSAT. Výbor přihlášku každého uchazeče projedná a o přijetí každého nového člena informuje.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena, nikoli však dříve než po uhrazení členských příspěvků na účet Spolku. Členství ve Spolku je vázáno na osobu člena a nepřechází na právního nástupce.
4. Členství zaniká:

a) úmrtím člena,
b) vystoupením člena, které se děje písemným oznámením výboru ČSAT,
c) zánikem Spolku,
d) ukončením členství/vyloučením výborem pro neplnění členských povinností uvedených v těchto stanovách nebo z jiných závažných důvodů (např. pro mimořádně závažné medicínské nebo etické pochybení řádného člena nebo pro nezaplacení členských příspěvků po dobu 2 let).

1. Evidenci členských přihlášek vede výbor Spolku, stejně jako seznam členů Spolku. Tento seznam je neveřejný.

V. Práva a povinnosti členů

1. Každý řádný člen Spolku má právo zejména:
a) podílet se na činnosti Spolku,
b) být informován o činnosti Spolku a činnosti jeho orgánů,
c) volit orgány Spolku,
d) být volen do orgánů Spolku,
e) obracet se na orgány Spolku s podněty a připomínkami a žádat o jejich vyjádření,
f) přispívat k naplňování poslání a cílů Spolku,
g) využívat podpory a pomoci Spolku v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČSAT.
2. Každý řádný člen Spolku má povinnost zejména:
a) respektovat stanovy Spolku a plnit usnesení orgánů Spolku,
b) aktivně se podílet na plnění cílů Spolku,
c) konzultovat svou činnost s orgány Spolku a řídit se jejich závaznými rozhodnutími,
d) svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,
e) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno Spolku
f) hradit pravidelné členské příspěvky, o jejichž výši rozhoduje Výbor, nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, bezhotovostním převodem na účet Spolku. Přispívající člen hradí členský příspěvek ve výši 50% příspěvku řádného člena.

VI. Orgány Spolku

Orgány Spolku jsou:
a) Nejvyšší orgán – Valná hromada
b) Statutární orgán - Výbor
c) Vědecký sekretář a pokladník
d) Smírčí komise ad hoc

VII. Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku.
2. Nejvyšší orgán tvoří všichni členové Spolku.
3. Valnou hromadu svolává výbor Spolku nejméně jednou za 2 roky, popř. požádá-li o její svolání nejméně 1/3 členů Spolku. Výbor Spolku je povinen svolat Valnou hromadu nejpozději do 3 měsíců od písemného podání této žádosti. Písemné pozvánky na Valnou hromadu musí být odeslány nejpozději 15 kalendářních dní před stanoveným datem konání Valné hromady, musí obsahova řesné místo, datum a hodinu zahájení a program Valné hromady. Členové Valné hromady musí být v pozvánce seznámeni s tím, kde je možné nahlédnout do písemných dokumentů, které budou na Valné hromadě projednávány.
4. Valná hromada má zejména tyto pravomoci:
a) schvaluje Výroční zprávu,
b) volí členy výboru Spolku, volby se uskutečňují korespondenčně
c) schvaluje účetní uzávěrku za uplynulý rok,
d) schvaluje program a hlavní směry činnosti Spolku pro příští období,
e) schvaluje rozpočet Spolku na další rok,
f) rozhoduje o přijetí a změnách Stanov Spolku,
g) rozhoduje o zrušení Spolku a případném majetkovém vypořádání,
h) rozhoduje o vzniku Pobočného spolku.
5. Valná hromada si mimo výše uvedené může vyhradit rozhodování v jakékoliv věci, která jinak náleží do pravomoci Výboru.
6. Valná hromada je usnášeníschopný/usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 10 řádných členů Spolku.
2. Člen Spolku se účastní Valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupcem člena Spolku může být kterýkoliv člen Spolku, jakož i jakákoliv třetí osoba. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů jsou rovné.
3. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Výboru Spolku. Rozhodnutí o změně Stanov Spolku a o zrušení Spolku je přijato, pokud pro něj hlasují alespoň dvě třetiny přítomných členů.
4. Rozhodnutí Valné hromady jsou závazná pro všechny členy a orgány Spolku.
5. Z jednání Valné hromady se pořizuje zápis, který podepisují 2 členové Výboru Spolku.
6. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání Valné hromady svolal a jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení přijal a kdy byl zápis vyhotoven.

VIII. Výbor Spolku

1. Výbor Spolku je kolektivním statutárním orgánem Spolku.
2. Výbor Spolku má 11 členů, kteří jsou voleni korespondenčně, ve dvoukolových tajných a přímých volbách.
3. Členství ve Výboru vzniká tajnou volbou korespondenčním hlasováním členů Spolku na základě návrhu některého ze členů Spolku.
4. Funkční období člena Výboru Spolku je pětileté.
5. Členy Výboru Spolku mohou být pouze fyzické osoby, které jsou bezúhonné a starší 18 let.
6. Členové Výboru Spolku mohou být voleni opakovaně. Za výkon funkce jim nenáleží odměna. V případě, že člen Výboru či třetí osoba bude zaměstnancem Spolku nebo bude pro Spolek vykonávat práci na základě smlouvy o dílo nebo dohod konaných mimo pracovní poměr, odměna mu náležet bude a jeho vztah ke Spolku se bude řídit pracovněprávními předpisy. O výši odměny rozhoduje výbor Spolku.
7. Členství ve Výboru zaniká:
a) ukončením funkčního období,
b) úmrtím člena,
c) vzdáním se funkce písemným oznámením Výboru Spolku,
d) odvoláním Valnou hromadou.
8. Jestliže klesne počet členů Výboru, na uvolněné místo bude kooptován náhradník, který nebyl zvolen dostatečným počtem hlasů /neuspěl při volbách do Výboru. Nový člen Výboru je kooptován pouze na zbytek funkčního období, které příslušelo předchozímu členu Výboru.
9. Členové Výboru volí ze svého středu předsedu, 2 místopředsedy, vědeckého sekretáře a pokladníka Výboru. Předseda zastupuje Spolek navenek, tj. jedná a samostatně podepisuje za Spolek. V nepřítomnosti zastupuje předsedu kterýkoliv z místopředsedů nebo vědecký sekretář. Výbor může vymezit rozsah oprávnění předsedy, včetně nakládání s majetkem. O svých rozhodnutích jsou předseda, případně místopředsedové v době nepřítomnosti předsedy, povinni informovat Výbor nejpozději na jeho nejbližším jednání. Výbor může rozhodnout o odvolání předsedy nebo místopředsedů Výboru případně jiných volených osob v průběhu volebního období. Odvoláním z funkce nezaniká členům právo na členství ve Výboru a působí v něm do konce volebního období jako řadoví členové. Na uvolněnou funkci předsedy nebo místopředsedů volí Výbor ze svého středu nového předsedu a 4místopředsedy. Volba je platná, pokud jsou předseda nebo místopředsedové zvoleni nadpoloviční většinou členů Výboru, člen, o němž je hlasováno, sám nehlasuje.
10. Výbor se schází podle potřeby, nejméně jednou za 3 měsíce.
11. Do působnosti Výboru Spolku náleží zejména:
a) koordinovat činnost Spolku,
b) svolávat valnou hromadu,
c) zpracovávat podklady pro rozhodnutí valné hromady, včetně výroční zprávy,
d) rozhodovat o přijetí za člena Spolku, vést evidenci přihlášek a členů,
e) podávat Valné hromadě návrhy na vyloučení člena,
f) rozhodovat o založení pobočného spolku, o jeho programu a činnosti, o jeho zrušení či přeměně.
12. Výbor je usnášeníschopný, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho členů.
13. Výbor spolku rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, pokud pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Zápis ze schůze podepisuje předseda a jeden ze členů.
14. Budou-li členové Výboru odvoláni Valnou hromadou, končí jejich volební období jmenováním volební komise a vypsáním předčasných voleb.
15. Předseda Výboru:
-
je volen na první schůzi Výboru po skončených volbách,
-
řídí schůze Výboru,
-
řídí nejvyšší orgán Spolku, kterým je Valná hromada, podává zprávu o činnosti na Valné
hromadě,
-
zastupuje Spolek při oficiálních jednáních Spolku,
-
v neodkladných záležitostech je oprávněn rozhodnout věc bez předchozího projednání
s Výborem Spolku, je však povinen svá rozhodnutí předložit Výboru k dodatečnému
schválení,
-
náleží mu další oprávnění a povinnosti, které vyplývají z těchto Stanov a platných právních
předpisů.
16. Místopředsedové Výboru:
-
jsou voleni na první schůzi Výboru po skončených volbách,
-
pomáhají předsedovi Výboru v plnění jeho povinností,
-
v případě nepřítomnosti předsedy Výboru ho zastupují,
-
plní úkoly stanovené jim předsedou Výboru nebo stanovené jim rozhodnutím Výboru jako
celku.
17. Vědecký sekretář
-
je volen na první schůzi Výboru po skončených volbách,
-
v případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedů Výboru je zastupuje,
-
odpovídá za písemnou agendu, za informace členům Spolku, za přípravu akcí Spolku,
-
připravuje podklady pro jednání Výboru a Valné hromady.
18. Pokladník Výboru
-
odpovídá za hospodaření Spolku společně se Sekretariátem Spolku.

IX. Administrativa Spolku

Administrativu Spolku vede Sekretariát placený z prostředků Spolku. Obsazení Sekretariátu a činnost Sekretariátu určuje Výbor. Sekretariát odpovídá společně s Pokladníkem Výboru za hospodaření Spolku.

X. Volby do Výboru

1. Volby členů Výboru vyhlašuje Výbor Spolku.
2. Volby jsou korespondenční, dvoukolové, tajné a přímé.
3. Volby řídí tříčlenná volební komise, kterou ustavuje před vypsáním voleb Výbor ze členů Spolku. V prvním kole voleb může každý člen Spolku navrhnout nejvýše 10 kandidátů na členství ve Výboru. Do druhého kola postoupí 20 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů získaných v prvním kole (při rovnosti hlasů několika kandidátů na 20. místě postupují všichni tito kandidáti). Ve druhém kole označí voliči nejvýše 14 kandidátů. Členy Výboru se stane 11 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů ve druhém kole bez ohledu na odevzdaný počet hlasů; další 3 kandidáti v pořadí se stávají náhradníky. Při rovnosti hlasů na posledním místě pro volbu do Výboru rozhodne mezi kandidáty pořadí v prvním kole voleb; při rovnosti hlasů v prvním kole rozhoduje los. Kandidáti, kteří neuspěli při losování na členy výboru a kteří při volbě skončili na prvním a dalších nevolitelných místech, se stávají náhradníky pro doplnění do Výboru.

XI. Smírčí komise

Smírčí komise je zřizována ad hoc v případě sporu členů s Výborem. Členové Spolku mohou v takovém případě požádat o ustavení Smírčí komise. Smírčí komise musí být 3členná. Smírčí komise si ze svého středu volí předsedu. Smírčí komise rozhodu většinou hlasů, v případě rovnosti je rozhodující hlas předsedy Smírčí komise. Smírčí komise rozhoduje spory mezi členem Spolku a Spolkem o zaplacení členských příspěvků, přezkoumává rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku, jakož i jiné spory mezi členem Spolku a Spolkem. V ostatním se Smírčí komise řídí platnými právními předpisy. Smírčí komise je zrušena, jakmile je naplněn účel, pro který byla ustavena.

XII. Zastupování a podepisování za Spolek

1. Za Spolek se podepisuje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Spolku připojí předseda a v případě jeho nepřítomnosti kterýkoliv místopředseda nebo vědecký sekretář svůj podpis.

XIII. Zánik spolku

1. Spolek zaniká:
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným Spolkem z rozhodnutí Valné hromady
b) zrušením soudem:
- vyvíjí-li činnost zakázanou v § 145 NOZ
- vyvíjí-li činnost v rozporu s § 217 NOZ
- nutí-li třetí osoby k členství ve Spolku, k účasti na jeho činnosti nebo k jeho podpoře
- brání členům ze Spolku vystoupit
- z důvodu v § 172 NOZ
2. V případě zániku Spolku proběhne jeho likvidace a s likvidačním zůstatkem bude naloženo dle platných právních předpisů.

XIV. Zřizování Pobočných spolků

1. Valná hromada Spolku může na svém zasedání rozhodnout o tom, že bude založen Spolek pobočný. Takové rozhodnutí musí obsahovat Název Pobočného spolku, sídlo, program a cíle, které musí být v souladu s programem a cíli hlavního spolku.
2. Pobočný spolek může nabývat práva a povinnosti v rozsahu určeném těmito Stanovami.
3. Název Pobočného spolku musí obsahovat příznačný prvek názvu Hlavního spolku a vyjádřit vlastnost Pobočného spolku.
4. Pobočný spolek vniká dnem zápisu do veřejného rejstříku, návrh na zápis Pobočného spolku do veřejného rejstříku podává Hlavní spolek.
5. Z právních jednání Pobočného spolku vzniklých přede dnem zápisu do veřejného rejstříku je Hlavní spolek zavázán společně a nerozdílně s Pobočným spolkem.
6. Stanovy Pobočného spolku musí obsahovat mimo jiné též ustanovení o tom, že Hlavní spolek neručí za dluhy Pobočného spolku.
7. Zrušením Hlavního spolku se zrušuje i Pobočný spolek. Hlavní spolek nezanikne dříve, než zaniknou všechny Pobočné spolky.
8. Nabytím statusu veřejné prospěšnosti pro Hlavní spolek nabývají tento statut i Pobočné spolky. Vzdá-li se Hlavní spolek statutu veřejné prospěšnosti, nebo je-li mu odejmut, pozbývají jej i Pobočné spolky.

XV. Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Změna Stanov je možná písemnou formou. Do 15 dnů od jejího schválení Valnou hromadou předloží předseda Výboru Spolku nebo jím písemně pověřená osoba nové znění Stanov příslušnému soudu k založení do spolkového rejstříku.
2. V záležitostech, které tyto Stanovy výslovně neupravují, se Spolek řídí obecně závaznými právními předpisy.
3. Spolek vzniká dnem zápisu Spolku do spolkového rejstříku vedeného příslušným soudem.
4. Stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného příslušným soudem.
5. Tyto Stanovy představují úplné znění Stanov Spolku.